Chu Jun President

President

Sun Zhimin Nyon

Director

An Ruiping Geneva

Teacher

Fan Leshan Geneva

Admin & IT

Wang Cuizhu Geneva

Teacher

Yuan Jing Geneva

Teacher

Huang Yuna Nyon

Teacher & Administration

Chen Yuran Nyon

Teacher

Yang Zhihua Nyon

Teacher & Painting Teacher

Li Yijie Geneva

Teacher

Sun Fei Geneva

Teacher

Wang Can Fribourg

Administration